Safety, quality, flexibility and cost-effectiveness

    
Terms and Conditions?

- Slovensko

- English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoji uporabe

I. Splošno

 

Uporabnik z uporabo spletne aplikacije Webbriefing (v nadaljevanju: aplikacija Webbriefing) soglaša s predmetnimi pogoji uporabe.

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: KZPS, d.o.o.) si pridržuje pravico do enostranske spremembe, dopolnitve in preklica predmetnih pogojev uporabe za aplikacijo Webbriefing brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

V kolikor bi posamezne določbe pogojev uporabe za aplikacijo Webbriefing bile ali postale neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

Aplikacija Webbriefing je namenjena izključno za podporo načrtovanja pred letom.

Uporaba informacij in dokumentov na aplikaciji Webbriefing je omejena na letalske uporabnike.

V aplikaciji Webbriefing bodo sprejeti in obdelani zgolj predloženi načrti leta za lete letalnikov, pri katerih je predviden odlet iz ozemlja Republike Slovenije.

Prodaja oz. kakršnokoli drugo odplačno posredovanje oz. zagotavljanje storitev aplikacije Webbriefing ni dovoljeno.

Uporabnikom, ki aplikacije Webbriefing ne bodo uporabljali v skladu s temi pogoji uporabe, se dostop do aplikacije onemogoči.

Morebitne spore v zvezi z uporabo aplikacije Webbriefing bo reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

 

II. Varovanje zasebnosti

Uporabnik z uporabo aplikacije Webbriefing izrecno soglaša, da lahko KZPS, d.o.o. in izbrani skrbnik aplikacije obdelujeta osebne podatke, dane ob registraciji in oddaji načrta leta, za namen identifikacije in verifikacije uporabnika pred oddajo načrta poleta.

KZPS, d.o.o. in izbrani skrbnik aplikacije sta dolžna skladno s slovensko in evropsko zakonodajo varovati zaupnost osebnih podatkov, posredovanih s strani uporabnikov, in njihove pravice glede obdelave podatkov ter prostega posredovanja teh podatkov.

Posamezni uporabnik aplikacije Webbriefing ima v skladu z veljavno zakonodajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

III. Omejitev odgovornosti

KZPS, d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo aplikacije Webbriefing za druge namene kot za namen načrtovanja pred poletom.

Upoštevajoč, da sta zbiranje in obdelava podatkov odvisna od pravilnosti in popolnosti vnosa podatkov s strani zadevnega uporabnika, KZPS, d.o.o. ne odgovarja za informacije, ki so bile posredovane kot posledica nepravilnega, nepopolnega ali napačnega vnosa podatkov s strani uporabnika.

KZPS, d.o.o. ne sprejema odgovornosti za nepravilno ravnanje, spremembo ali distribucijo podatkov, kart in zemljevidov, ki izvirajo iz aplikacije Webbriefing, potem ko le-ti zapustijo aplikacijo Webbriefing in s tem vplivno območje KZPS, d.o.o.

Aplikacija Webbriefing vsebuje spletne povezave do partnerjev in internetnih storitev oz. spletnih strani tretjih oseb. Ker KZPS, d.o.o. nima vpliva na njihovo vsebino in jih izrecno ne priznava kot svojih, tudi ne prevzema odgovornosti za njihovo natančnost, pravilnost in popolnost.

KZPS, d.o.o. tudi ne odgovarja za splošne pogoje uporabe in izjave o varstvu osebnih podatkov ter uporabo podatkov s strani lastnikov ali skrbnikov drugih spletnih strani, ki so dostopne preko aplikacije Webbriefing.

KZPS, d.o.o. ne more zagotoviti, da bo SMS obveščanje o statusu načrtov poleta delovalo neprekinjeno in brez napak kakor tudi ne, da bodo naslovniki poslana SMS sporočila tudi prejeli. V kolikor uporabnik storitve Webbiefing v času 5 minut po oddaji načrta poleta ni prejel SMS obvestila o statusu načrta poleta, je dolžan poklicati ARO Slovenija na telefon +386 4 2040 420 in preveriti, ali je bil načrt poleta sprejet in obdelan.

V nobenem primeru KZPS, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za neposredno, posredno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi nedelovanja SMS obveščanja o statusu načrtov poleta.

 

IV. Avtorske pravice

Oblika in vsebine (teksti, podobe, kartografski material itd.) aplikacije Webbriefing so avtorskopravno zaščitene in jih brez soglasja KZPS, d.o.o. izrecno ni dovoljeno zlasti predelovati, reproducirati in distribuirati.

Avtorskopravno zaščiten material se lahko prosto uporablja le v primerih, ki jih določa zakon in ti pogoji.

 

V. Piškotki

Uporabnike obveščamo, da aplikacija Webbriefing uporablja dva piškotka, kategorizirana kot nujna in funkcionalna, ki sta bistvenega pomena za pravilno delovanje spletne strani. V skladu z veljavno zakonodajo, se ne zahteva soglasje uporabnikov za uporabo tovrstnih piškotkov.

 


 

Terms and Conditions

 

 

I. General

By using the services of the Webbriefing application (hereinafter: Webbriefing), users agree to these Terms and Conditions.

 The Slovenia Control, Slovenian Air Navigation Services, Ltd. (hereinafter: Slovenia Control) reserves the right to unilaterally change, supplement or remove these Terms and Conditions for Webbriefing, without prior notice and shall not assume responsibility for any type of consequence as a result of such changes.

Should any individual provisions of these Terms and Conditions for Webbriefing be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall not be affected thereby.

 The functionality of Webbriefing is designated exclusively to support pre-flight planning.

The use of the information and documents provided on Webbriefing is restricted to aeronautical users.

Only flight plans originating from the territory of the Republic of Slovenia will be accepted and processed.

The sale or any other type of commercial distribution or provision of Webbriefing services is not allowed.

Access shall be denied to users who do not use Webbriefing in accordance with these Terms and Conditions.

In the event of a dispute concerning the use of Webbriefing, the case shall be resolved by the Courts of the Republic of Slovenia with subject matter and territorial jurisdiction.

 

II. Privacy

By using the Webbriefing services, the users agree and give their explicit personal consent that Slovenia Control together with the chosen IT Service Provider, shall process their personal data, given during registration, for the purpose of identification and verification of the users prior to submitting the flight plan.

Slovenia Control and the chosen IT Service Provider are obligated, in accordance with Slovenian and EU legislation, to protect the confidentiality of personal data submitted by Webbriefing users and their rights with regard to the processing of personal data and the free movement of such data.

In accordance with the valid legislation, an individual Webbriefing user has the right to examine, transfer, copy, supplement, correct, block and delete any personal data pertaining to them.

 

III. Limitation of Liability

Slovenia Control accepts no liability with regard to the use of Webbriefing for any purpose other than pre-flight planning.

As the compilation and processing of the data is dependent on the correctness and completeness of the information of the respective user, Slovenia Control shall not be liable for information that is transmitted as a result of the incorrect, incomplete or improper information input by the users.

Slovenia Control shall not accept liability for the improper handling, modification or distribution of data, chart and map material originally transmitted from Webbriefing and forwarded, after these have left the Webbriefing system, and are thus outside the sphere of influence of Slovenia Control.

Webbriefing contains hyperlinks to partners and internet services or websites of third parties. Slovenia Control has neither knowledge of nor influence on their contents and does not expressly make their contents its own. Slovenia Control dissociates itself from the accuracy, correctness and completion of these contents.

In addition to this, Slovenia Control shall not be liable for the general terms and conditions, for the statement on personal data protection and the use of data by the owners or administrators of other websites that are accessible through Webbriefing.

Slovenia Control does not warrant that FPL status SMS functions available on this site will be uninterrupted or error-free nor can it warrant that the sent FPL status SMS messages will be received by the intended recipient. In case that after 5 minutes of eFPL submission no FPL status SMS message is received, users of this service (Webbriefing) are responsible to contact ARO Slovenia by phone +386 4 2040 420 in order to check if the FPL has been accepted and processed.

In no event will Slovenia Control be held liable for any direct, indirect or consequential damages arising from non-receipt of FPL status messages.

 

IV. Copyright

Layout and content (texts, images, chart material and other) of the Webbriefing system are copyright protected. Particularly, any type of change, reproduction and distribution is not allowed without explicit consent of Slovenia Control.

Copyright protected material may be freely used only as stipulated in these Terms and Conditions and as prescribed by law.

 

V. Cookies

We would like to inform the users that the Webbriefing uses only two cookies categorised as Essential and Functional, which enable the use of components that are vital for the website to work properly. According to the valid legislation, no user consent is required to use such cookies.